P?UNESCU & PIETREANU! Credin?? ve?nic? patriei noastre!

 • Lua?i-v?-n bra?e copiii ca pe strategice arme,
  Haide?i cu to?ii la Putna, unde M?ria-Sa doarme.
  Doamne, a toat? Moldova, nu te-am f?cut de ru?ine,
  Sufletul nostru te cheam?, are nevoie de tine.
  Ridic?-te ?tefane ?i vezi-?i fiii, / C? vremea �n lume e grea,
  Credin?? ve?nic? patriei noastre / Jur?m, M?ria-Ta? (Jur?m�nt la Putna, Adrian Paunescu)
  Versuri de Adrian P?unescu, un monstru sacru al literaturii rom�ne, care cu formidabilul Cenaclu Flac?ra a r?zbit prin Comunism spre bucuria genera?iei �n blugi? Dumnezeu s?-i odihneasc? pe marii rom�ni? OTV, Televiziunea Poporului, 20 mai 2010?

  Category : Filmovi Balkan - Srpski filmovi

  #cenaclul Flacara#Adrian paunescu#ridica-te Stefane#Putna#Juramant la Putna

arrow_drop_up