O?ISTITE STOMAK ZA 10 MINUTA - popijte ovo i Va�e tijelo ?e biti zahvalno...

 • ???? AURA CENTAR - VODE?A PRIVATNA PRAKSA ZA LIJE?ENJE ,REHABILITACIJU I ZDRAVSTVENU EDUKACIJU u Slavoniji (Hrvatska)!
  ??Adresa: M.Gupca 37 31500 Valpovo , Croatia
  _______________________________________________________________________________________
  ???? ????NOVO!!!
  AURA CENTAR HEALTH PROGRAM : omogu?ili smo na�im PACIJENTIMA, iz cijeloga svijeta ,uz LIJE?ENJE i VRHUNSKI SMJE�TAJ!
  Sve �to trebate je kontaktirati nas na:
  ???? KONTAKT TELEFON ( ???? Viber ili WhatsApp-a ) : 098 9179 200 ILI 031 650 616 ( Hrvatska)
  +385 98 9179 200 or + 385 31 650 616 ( inozemstvo ) @auracentar
  Savjetovanje i dogovaranje termina za specijalisti?ke preglede i tretmane od ponedjeljka do petka u vremenu od 08-20 h.
  __________________________________________________________________________________________
  ????????? Na�i pacijenti osim vrhunskog lije?enja dobivaju i potpunu edukaciju o NAJBOLJIM PRIRODNIM RE�IMIMA PREHRANE , znanja o njihovim BOLESTIMA te kako koristiti DODATKE PREHRANI ( minerale ,vitamini), raditi ciljane vje�be koji omogu?uju BRZO,TRAJNO I SIGURNO LIJE?ENJE svih bolesti iz podru?ja ortopedskih,reumatolo�kih,neurolo�kih bolesti te sportskih ozljeda!
  ________________________________________________________________________________________
  ?????? Sve one osobe koje ne mogu do?i u ordinaciju imate mogu?nost DOGOVORITI KONZULTACIJE I SAVJETOVANJE direktno od Maria ( vlasnika i osniva?a Aura centra) na slijede?e na?ine:
  ????????NARU?ITI SE MO�ETE PUTEM:
  ??KONTAKT TELEFONA ( phone number) : 098 9179 200 ILI 031 650 616 ( HRVATSKA) +385 98 9179 200 ili+ 385 31 650 616 ( KONTAKTI ZA OSOBE IZVAN HRVATSKE )
  ???? te putem vibera,whatsappa
  ili po�aljite svoj upit na email : [email protected]
  ???? Savjetovanje i dogovaranje termina od ponedjeljka do petka u vremenu od 08-20 h.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ???? Pove�ite se s nama na :
  Facebook:www.facebook.com/auracentar/
  ??Email: [email protected]
  ?????? Vlasnik : Mario ,bacc.occup. therapy
  ?? Hvala Vam �to nas pratite!!! ????
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O NAMA:"Aura centar je vode?a privatna praksa za lije?enje i rehabilitaciju u Slavoniji (Hrvatska). Osnovani smo 2009. godine u Valpovu .2020 godine otvaramo novu zgradu i centar s najmodernijim svjetskim metodama za lije?enje i rehabilitaciju na�ih pacijenata.Specijalizirani smo za lije?enje akutnih i kroni?nih ,ortopedskih,neurolo�kih,degenerativnih,reumatolo�kih bolesti te sportskih ozljeda.Koristimo strogo individualan pristup u radu s na�im pacijentima.Nama su na�i korisnici uvijek na prvom mjestu.Oni ne dobivaju samo najbolju �ansu za lije?enje njihovih tegoba nego dobivaju i iskustvo koje ih vra?a u bolji i kvalitetniji �ivot,bez tegoba i bolova.Kori�tenjem koncepta individualnog pristupa u lije?enju na� medicinski kadar prilago?ava tretmane specifi?nim potrebama na�ih pacijenata. Personalizirana medicina u svom konceptu nudi medicinsku izvrsnost, �to nam omogu?ava ponuditi vam nove oblike lije?enja koji predstavljaju budu?nost lije?enja i rehabilitacije. Bez obzira o kojem se zdravstvenom stanju radi, sigurnost i zadovoljstvo pacijenata glavni su prioriteti u na�em centru.U praksi radi visoko specijalizirani kadar s preko 22 godina iskustva rada s pacijentima.Zato s ponosom mo�emo re?i da smo svih godina rada na�eg centra imamo privilegiju raditi s pacijentima ne samo iz Hrvatske nego i 60 zemalja svijeta".
  ____________________________________________________________________________________________
  ?�Aura centar Youtube kanal i njegov vlasnik gosp. Mario Labudovi? ( vi�i fizikalni terapeut-smjer radna terapija) stavljaju videozapise samo u op?e informativne svrhe.Ne smiju se koristiti sa samopostavljanje dijagnoze i nisu zamjena za pregled lije?nika,lije?enje,dijagnozu i recept ili preporuku.Ne biste smijeli mijenjati svoj zdravstveni re�im ili prehranu prije nego se obratite svome izabranom lije?niku ili medicinskom stru?njaku te od njih zatra�ite lije?ni?ki pregled,dijagnozu i preporuku.Uvijek potra�ite savjet lije?nika ili drugog zdravstvenog djelatnika ako imate pitanja u vezi sa Va�im zdravstvenim stanjem.�
  ??Hvala na gledanju!
  ????Vidimo se u slijede?em videu!
  Music: www.bensound.com/royalty-free-music

  Category : AURA CENTAR

  #o?istite#stomak#za#10#minuta#popijte#ovo#va#scaron#tijelo#?#biti#zahvalno

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up